Gå til hovedindhold
RA.Område: Børn og Unge
RA.Kommunal Inspiration

Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge

Denne side giver et overordnet indblik i pilotprojektet 'Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og Unge - Erfaringer ved deling af data med brug af den fælleskommunale rammearkitektur'.

 • Læs op

Indhold

  Projektbeskrivelse

  Projektet er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Konsulenthuset Symmetric og den private leverandør KIAtec.

  Projektet er gennemført i løbet af 2017 og afsluttet i 2018.

  Resultat af projektet

  Projektet "Sammenhængende Borgerforløb" viser, at man kan tage et komplekst område som udsatte børn og unge, identificere behovene for datadeling og muliggøre datadelingen i praksis ved at tage udgangspunkt i den fælleskommunale rammearkitektur. På den måde tilgodeser man et fælles behov blandt børn, forældre og fagpersoner for bedre at kunne dele information, og hermed skabe it-understøttet sammenhængende indsats på tværs af alle involverede personer og instanser.

  Problemstilling - Sammenhængende service kan være en udfordring

  Indsatsen over for børn og unge, der er udsatte eller udfordrede, f.eks. grundet handicap eller andre sociale forhold, sker på tværs af mange instanser. For mange udsatte unge og deres pårørende kan det være en udfordring at holde styr på alle kontaktfladerne med det offentlige. Det kan være børnelæge, sundhedsplejerske, speciallæge, socialrådgiver m.fl. Fordi der er mange forskellige fagpersoner involveret, med hver deres it-understøttelse, kan det derfor være svært at vide hvem der kommunikerer og deler data med hvem, hvem der har brug for hvilke informationer hvornår og hvorfra, eller hvilke aftaler borgeren har med det offentlige.

  Hvis data skal deles, er det i dag ofte nødvendigt, at det er borgeren selv, der har ansvar for at "bære data rundt" mellem aktørerne. Det er selvsagt ikke altid let for den udsatte borger eller deres pårørende at bevare det fulde overblik over egne data. Samtidigt skal borgeren udfylde mange forskellige varianter af skemaer, der indsamler mere eller mindre den samme information om borgeren. Det er derfor en udfordring for borgeren at have overblik over sit eget forløb.

  Det er også svært for de mange involverede fagpersoner at skabe sammenhæng, koordinere på tværs og give den rette service til borgeren. Det skyldes bl.a., at der ikke er et sammenhængende systemlandskab til at understøtte den nødvendige service.

  Deling af data besværliggøres også af, at fagpersonerne kan anvende mange forskellige begreber, der har den samme mening, ligesom de samme begreber kan have forskellige betydninger. It-systemer, der ikke taler sammen, og det manglende fælles sprog med rige mulighed for fortolkning af begreber gør, at der i dag kun i begrænset omfang meningsfyldt deles data mellem de involverede personer, hvilket resulterer i manglende overblik og sammenhæng.

  Byggeblokke gør det muligt at dele data struktureret

  Projektet har vist, at det er muligt at sikre bedre sammenhæng for borgerne og bedre koordinering mellem de involverede myndigheder ved hjælp af den fælleskommunale rammearkitektur.

  Projektets resultat kan tilskrives rammearkitekturens generiske begreber (byggeblokke), der kan indeholde samt strukturere specifikke begreber fra de forskellige aktørers fagligheder og systemer. Særligt byggeblokkene Tilstand, Indsats og Aktivitet er centrale i forhold til at strukturere data på området om udsatte børn og unge. Data på området er ofte oplysninger omkring hvordan barnet har det (Byggeblok Tilstand), hvad der er igangsat for at hjælpe barnet (Byggeblok Indsats), og hvilke aftaler barnet har (Byggeblok Aktivitet). Et eksempel herpå er en diagnose fra lægen og et notat fra læreren om, hvordan det går i skolen. Både diagnosen og notatet beskriver oplysninger om, hvordan barnet har det. Begge passer derfor ind i det generiske begreb (byggeblokken) "Tilstand".

  Når forskellige typer af data kobles til samme generiske begreb, så bliver det muligt at samle og sidestille data, så borgeren eller en fagperson kan danne sig et overblik over alle de informationer, der handler om barnets tilstand, også selv om lægen og læreren i sagens natur beskriver tilstand med forskellige termer.

  Afrapportering af projektet

  Projekt har været opdelt i to faser, som hvert har resulteret i en rapport.

  Første fase - Kortlægning og analyse af området for udsatte børn og unge:

  I den første fase af projektet er der blevet gennemført en analyse omkring udsatte børn og unges tværgående forløb, samt deling af data i forbindelse med forløbene. Analysen er lavet i samarbejde med Aalborg kommune og Region Nordjylland. Analysen rummer en beskrivelse af det gode borgerforløb som kortlægger behovet for deling af data mellem relevante aktører indenfor området. I projektets første fase er der udarbejdet en data-udvekslingsmodel som benytter byggeblokke fra den fælleskommunale rammearkitektur til at skabe et fælles sprog og forståelse af de informationer som ønskes delt på tværs af området, samt en Mock-up som illustrerer hvordan en løsnings brugergrænseflade kan udformes på baggrund af de informationer som er defineret i udvekslingsmodellen.

  Afrapporteringen fra projekts første fase samt bilag kan tilgås nederst på siden.

  Anden Fase: Udvikling af It-demonstrationsløsning til datadeling på området for udsatte børn og unge:

  I den anden fase af projektet er der med afsæt i analysen, udvekslingsmodellen, samt mock-up'en fra projekts første fase, udviklet en It-demonstrationsløsning af leverandøren KIAtec. Demonstrationsløningen har implementeret byggeblokke fra den fælleskommunale rammearkitektur, og kan med afsæt i rammearkitekturen, håndtere og dele data om børn og unge på en struktureret måde. Afrapporteringen af projektets anden fase, indeholder de væsentligste erfaringer omkring KIAtec's opgave med at omsætte erfaringer fra projektets første fase til en konkret It-demonstrationsløsning.

  Afrapporteringen fra projekts første fase samt bilag kan tilgås nederst på siden.